Правителството предлага на Народното събрание промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Главната цел на промените в Закона е да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

По този начин ще се определят обхвата, задачите и съдържанието на Морския пространствен план на Република България, реда и условията за неговото съгласуване, приемане, одобряване и поддържане в актуално състояние, както и способите за осигуряване на неговата публичност. Като компетентен орган за прилагане на морското пространствено планиране и за изработване на Морския пространствен план на Република България се определя министърът на регионалното развитие и благоустройството.

За всички кораби, които се намират или преминават през морските пространства и вътрешните водни пътища на България, се въвежда изискване да използват в оборудването си система за автоматична идентификация (AIS) непрекъснато през целия период, в който тези кораби са в морските ни пространства, съответно и в българския участък на река Дунав.

Законопроектът включва значителна група норми, с които се усъвършенства законовата регламентация на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на пристанища и специализирани пристанищни обекти.

Промените предвиждат Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи да приеме Национален план за търсене и спасяване в района, за който България отговаря.

Maritime.bg – България

Въвеждат изискванията за морско пространствено планиране
Source: Maritime.bg