ОБЯВЛЕНИЕ (TENDER FOR A BIDDING AUCTION, ENGLISH) На основание чл.15, ал.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАДОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/к „Героите на Одеса” – Кораб (ро-ро), вписан в регистъра на […]
Обява за търг с тайно наддаване – моторен кораб „Героите на Одеса“
Source: Maritime.bg