Експерти от ИА „Морска администрация“ представиха напредъка по проект „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS). На събитието присъстваха представители на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) към Европейската комисия и Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, участниците и наблюдателите по проекта.

Партньори в проекта за интегрирано морско наблюдение са Главна дирекция „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморските сили, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, а финансирането се осъществява чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Наблюдатели по проекта са Министерство на отбраната и Министерство на земеделието, храните и горите.

По време на срещата участниците се запознаха със степента на изпълнение на дейностите към момента и спазването на установената времева рамка. Представени бяха основните характеристики и функционалността на системите за морско наблюдение, които се експлоатират от партньорите в проекта.

Освен това бяха обсъдени предвидените дейности за разработване и внедряване на технически инструменти за интегрирано морско наблюдение, по-специално за подпомагане на прилагането, експлоатацията и поддържането на CISE (Common Information Sharing Environment) по приоритет 6. „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Основната цел на проекта InBulMarS е да бъде изготвено проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение. Също така ще бъдат идентифицирани правните и техническите проблеми пред интегрирането на съществуващите национални системи за наблюдение на морските пространства на България.

Дейностите по проект „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS) стартираха на 01.01.2017 г., а срокът за тяхното изпълнение е 2 години. Общият бюджет на проекта е 238 820 евро, като сумата на предоставената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 191 056 евро.

Maritime.bg – Курс

Внедряваме технически инструменти за интегрирано морско наблюдение
Source: Maritime.bg